skip to Main Content

Mini-reeksen: leergroepen voor onderzoek in het mbo

Neem deel aan een leergroep in opmaat naar de Mbo Onderzoeksdag
Aanmelden voor de mini-reeksen is niet meer mogelijk

Vanuit ECBO organiseren we dit jaar niet alleen de Mbo Onderzoeksdag, maar stimuleren we ook een nieuwe beweging. Kennisdeling rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo vindt namelijk niet alleen maar plaats tijdens de Mbo Onderzoeksdag, maar 365 dagen per jaar. We starten daarom met 17 mini-reeksen.

Binnen een mini-reeks (een kleine leergroep) werk je in meerdere sessies met andere onderwijsprofessionals aan inhoudelijke thema’s en de positionering van onderzoek in de school. Dit in opmaat naar de Mbo Onderzoeksdag. Met deze community-vorming kunnen we samen het onderzoekend vermogen verder versterken en dit in de haarvaten van mbo-instellingen krijgen.

Praktische informatie mini-reeksen

Elke mini-reeks bestaat uit vier sessies. Een van deze vier sessies vindt plaats in de vorm van een workshop tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021. Aanmelden voor de Mbo Onderzoeksdag kan hier. De mini-reeksen hebben een mini-reeksleider en de inhoud van de reeksen is mede vormgegeven door een sparringpartner.

Kosten 

Deelname aan een mini-reeks is gratis.

Kosten voor deelname aan de Mbo Onderzoeksdag:
€199,- voor bezoekers
€149,- voor presentator, pitcher, workshopbegeleider (max. 1 per sessie)

Interne en externe mini-reeksen

Er zijn twee verschillende soorten mini-reeksen:

 • Aan 13 mini-reeksen kan jij als onderwijsprofessional zelf deelnemen. Per mini-reeks staat beschreven wie er kunnen aansluiten en of er specifieke voorkennis nodig is. De groepsgrootte, werkvorm en data verschillen per mini-reeks.
 • De andere 4 mini-reeksen vinden intern plaats binnen mbo-instellingen. De mini-reeksleider en deelnemers delen hun bevindingen en ervaringen tijdens een workshop op de Mbo Onderzoeksdag. Deze workshop staat tijdens de Mbo Onderzoeksdag open voor geïnteresseerden van buiten de mbo-instellingen. Inschrijven voor de workshops op de Mbo Onderzoeksdag is binnenkort mogelijk.

Aanmelden

In onderstaand overzicht lees je per mini-reeks meer over de inhoud en zie je wat het voor jou als deelnemer oplevert. Je meldt jezelf aan via de aanmeldbutton bij een specifieke mini-reeks.

Overzicht mini-reeksen die openstaan voor externe deelnemers

Hoe zorgen we voor een toegankelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig (middelbaar) beroepsonderwijs in 2030? Dit is de kernvraag binnen ‘MBOin2030’, een landelijk initiatief waarin allerlei stakeholders samenwerken aan een visie op de toekomst van het mbo. Thema’s als gepersonaliseerd leren, dialogisch valideren, regionale ecosystemen en taken en rollen van docenten worden hierin verder uitgewerkt.

In deze mini-reeks onderzoeken we hoe we binnen de aanpak van ‘MBOin2030’ én daarbuiten de betrokkenheid van studenten (in de brede zin van het woord) bij visies op de toekomst kunnen versterken. We vormen een leergroep die samen verkent hoe onderzoek een rol kan spelen om studenten (meer) te betrekken bij het denken over de toekomst. Hoe doen we dat nu? Welke andere ervaringen zijn er? Welke uitdagingen? Welke methoden of instrumenten zijn behulpzaam? Wat zijn belangrijke spelregels of ontwerpeisen? Als leergroep in deze mini-reeks delen we ideeën en ervaringen, verzamelen en verkennen we instrumenten of onderzoekende manieren van werken om de inbreng van studenten bij toekomstvisies te versterken. Daarbij werken we toe naar inzichten, instrumenten of onderzoekende manieren die je ook in eigen praktijk kunt inzetten.

Wat levert het op?

 • Je leert over en werkt aan ontwerpeisen, methoden of instrumenten die behulpzaam zijn bij het verzamelen van input bij studenten, bijvoorbeeld over hun zienswijzen over en/of belangen voor toekomst. Daarmee draag je bij aan het versterken van hun betrokkenheid bij visievorming.
 • Je krijgt inzichten uit de open aanpak van ‘MBO in 2030’.

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten, (docent-)onderzoekers, staf- of beleidsmedewerkers
Werkvorm: Interactief delen en bundelen van inzichten en ervaringen; inventariseren en analyseren van bestaande praktijkgerichte (onderzoeks)instrumenten, ontwikkelen van ontwerpeisen, met collega’s uit het mbo en met andere (ervarings)deskundigen

Mini-reeks leider: Andrea Klaeijsen, practor Gepersonaliseerd Leren bij het VISTA college
Sparringpartner: Riemie Zuiderveld, opleidingsadviseur bij ROC Friese Poort

Groepsgrootte: max. 10 deelnemers

Data:

 • Online: Donderdag 30 september 15.00-17.00 uur
 • Online: Donderdag 14 oktober 15.00-17.00 uur
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Online: Donderdag 2 december 15.00-17.00 uur

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Iedere rekendocent heeft te maken met verschillen tussen studenten. Bijvoorbeeld op het gebied van voorkennis en niveau, in interesse en tempo en in leer- en rekenstrategieën. In deze mini-reeks verken je met elkaar de verschillen die je tegenkomt in je eigen rekenlessen. Je zet samen uiteen hoe je omgaat met deze verschillen en welke mogelijke vormen van differentiatie je toepast of wilt gaan toepassen. Hierbij deel je inzichten vanuit praktijkervaring, collega’s, handreikingen of onderzoek. Ook kijk je binnen de onderzoeksliteratuur naar vormen van differentiatie. Hoe verhouden die inzichten zich tot de eigen werkpraktijken en zijn ze daar (aanvullend) toepasbaar?

Wat levert het op?

Je krijgt inzicht in verschillen binnen een rekengroep en de daarbij passende verschillende vormen van differentiatie en de impact hiervan op de studenten.

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten en (docent-)onderzoekers rekenen in het mbo
Werkvormen: Groepsopdrachten, presenteren, discussie

Mini-reeksleider: Jurriaan Steen, practor Rekenen en docent-onderzoeker bij het Zone College
Sparringpartner: Niek van den Berg, lector Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers, Aeres Hogeschool

Groepsgrootte: max. 12 deelnemers

Data:

 • Online: Donderdag 23 september van 15.30 – 17.00 uur
 • Online: Donderdag 14 oktober van 15.30 – 17.00 uur
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Online: Donderdag 2 december van 15.30 – 17.00 uur

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Jij gaat als deelnemer aan deze mini-reeks aan de slag met je ‘verwondervraag’: waarom doe je wat je doet? Waar verbaas jij je over? En over welk obstakel struikel je als je bezig bent in de dagelijkse onderwijspraktijk? Deelnemers krijgen inzicht in hoe zij evidence informed kunnen werken en krijgen input voor antwoorden op een praktijkvraag. Zij krijgen de mogelijkheid om het nut van onderzoek voor zichzelf en hun collega’s zichtbaar te maken en creëren bewustzijn voor het gebruik van onderzoek als aanjager bij (kennisgedreven) onderwijsontwikkeling. De eerste twee bijeenkomsten staan in het teken van de verwondervraag en mogelijke oplossingen. Dit wordt gepresenteerd op de Mbo Onderzoekdag met het publiek als co-creator van jouw eindconclusie.

Wat levert het op?

 • Je doet kennis en inzicht op over onderzoekend werken in het mbo en met deze kennis krijg je input voor antwoorden op een praktijkvraag.
 • Je krijgt kennis en inzicht in de ervaringen van ROC Nijmegen en Summa College rondom evidence informed werken.

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide)docenten
Werkvormen: Vraagarticulatie/probleemanalyse, methode uitproberen en onderzoeken, resultaatmeting

Mini-reeksleiders: Kim van Zeeland, adviseur onderzoek en Susanne Smits, practor Effectieve Didactiek bij het Summa College

Groepsgrootte: max. 8 deelnemers
Data:

 • Fysiek: Dinsdag 5 oktober
 • Online: Dinsdag 19 oktober
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Online: Dinsdag 16 november

De tijden van de sessies worden t.z.t. bekend gemaakt.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Heb je een onderzoekende houding en wil je jouw ervaringen en vraagstukken rondom de vormgeving van hybride leeromgevingen delen? In deze mini-reeks onderzoek je hoe jij hybride leeromgeving kunt verbinden met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Hoe versterken deze twee ontwikkelingen elkaar en wat zijn daarbij de vraagstukken?

Tijdens de minireeks kijken we naar hybride leeromgevingen en rol van onderzoekend handelen van docenten bij het vormgeven van dergelijke leeromgevingen. De centrale vraag binnen de minireeks is hoe we deze twee elementen – hybride leeromgevingen en onderzoekend handelen – optimaal kunnen inzetten bij het vormgeven van praktijkgericht onderzoek. Die vraag spitst zich allereerst toe op a) het omgaan met de complexiteit van een onderzoekspraktijk binnen de school en b) kennisontwikkeling gericht op het onderwijs.

Wat levert het op?

 • Je verdiept je kennis over praktijkgericht onderzoek binnen de context van hybride leeromgevingen.
 • Je leert van ervaringen en best practices van andere deelnemers.
 • Je past principes van systeemdenken toe om het praktijkgericht onderzoek vorm te geven.

Praktische informatie

Voor wie? Docenten en docent-onderzoekers. Als deelnemer aan deze mini-reeks beschik je over kennis over het vormgeven van hybride leeromgevingen. Je brengt casussen in over bestaande onderwijs- en onderzoekspraktijken rondom hybride leeromgevingen en kan hier kritisch op reflecteren.
Werkvorm: Het gebruik van methoden en technieken uit het systeemdenken.

Mini-reeks leider: Wouter van Diggelen, adviseur Onderwijs & Onderzoek bij het Da Vinci College
Sparringpartner: Ilya Zitter, lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht

Groepsgrootte: max. 6 deelnemers

Data: 

Fysieke bijeenkomsten bij het Da Vinci College in Dordrecht in de Duurzaamheidsfabriek.
Data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

De rol van mbo-professionals bij Leven Lang ontwikkelen (LLO) verandert met de toenemende samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen en sociale partners. Onderwijs is niet meer alleen ‘end-of-pipe’ waar bedrijven en mensen die werk zoeken pas naar toe gaan als er een scholingsvraag is. ROC’s pakken steeds meer de rol om ook in de regio ontwikkeling te stimuleren. Zo begeleiden sommige het leren van zittende medewerkers en leidinggevenden in bedrijven en instellingen (zie www.wvlo.nl).  Vanwege veranderende rollen hebben mbo-professionals andere kennis en vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld over informeel en non-formeel leren op de werkplek. In deze mini-reeks verken je binnen een onderzoeksgroep welke kennis en vaardigheden dat nog meer zijn. Bestaande kennis over LLO is uitgangspunt in de sessies. Met de andere deelnemers ga je (onderzoeks)vragen die spelen verder uiteenzetten en praktijkkennis hierover uitwisselen waardoor je samen tot nieuwe kennis komt. Je sluit iedere sessie af met een discussie: Wat heb je geleerd en wat is de waarde van die kennis voor de eigen werkomgeving?

Wat levert het op?

 • Je krijgt inzicht in bestaande kennis rondom een leven lang ontwikkelen.
 • Je maakt deel uit van een learning community over het thema leven lang ontwikkelen in het mbo. Zo krijg je een beeld van de mogelijke rollen voor mbo-professionals en manieren om hier kortdurend onderzoek naar te doen.

Praktische informatie

Voor wie? LLO-docenten en contactpersonen (docent-)onderzoekers, staf- of beleidsmedewerkers, management/bestuur). Je hebt ervaring en/of interesse in het thema en kunt hierover je eigen kennis en ervaringen inbrengen.
Werkvormen: Presentatie van kennis over het thema, uitwerken van de onderzoeksvragen, kennis en ervaringen met elkaar delen, ‘wimperharen-analyse’, discussie

Mini-reeksleiders: Marco Mazereeuw, practor en lector LLO bij het Friesland college en NHL Stenden Hogeschool en Ellen van Eden, practor LLO bij Noorderpoort
Sparringpartners: ​Renee Oosterwijk, onderzoeker bij het practoraat LLO Noorderpoort en Astrid van Beusekom, docent-onderzoeker Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn bij NHL Stenden

Groepsgrootte: max. 20 deelnemers

Data

 1. Online: Donderdag 28 oktober van 13.30 – 15.30 uur
  Nieuwe rollen bij de ondersteuning van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt
 2. Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
  Nieuwe rollen in de ondersteuning van bedrijven in het leren en ontwikkelen op de werkplek
 3. Online: Woensdag 24 november van 13.30 – 15.30 uur
  Nieuwe rollen bij Informeel/formeel leren in relatie tot organisatie-inrichting en strategisch opleidingsbeleid
 4. Online: Woensdag 15 december van 13.30 – 15.30 uur
  Nieuwe rollen bij skills-based leren en werken

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Hoe kunnen we in het mbo maatwerk leveren voor mensen die moeten bij- of omscholen? En hoe doe je dat binnen een reguliere opleiding? Dit zijn vragen die centraal staan in deze mini-reeks. In de sessies komen thema’s aan bod die voortkomen uit het leveren van maatwerk. Denk dan aan: Welk aanbod heb je al in huis, Welke mensen willen bij jou komen scholen en Hoe ga je dat organiseren. Als docent, onderzoeker, stafmedewerker of beleidsmedewerker werk je samen toe naar een advies voor het mbo. Met elkaar haal je bevindingen op en deel je ervaringen over maatwerk/LLO.

Wat levert het op?

Kennis en inzicht over het leveren van maatwerk rondom bij- en omscholen in het mbo

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten, (docent-)onderzoekers, staf- of beleidsmedewerkers
Werkvorm(en): online workshop via teams

Mini-reeksleider: Joke Christiaans, practor Ouderenzorg en wijkgericht werken, Nova College
Sparringpartner: ​Daisy Beelen, practor circulair ondernemen & smart maintenance, Nova College

Groepsgrootte: max. 50 deelnemers

Data:

 • Maandag 27 september van 15.00 – 17.00 uur
 • Maandag 25 oktober van 15.00 – 17.00 uur
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Maandag 22 november 15.00 – 17.00 uur

De locatie van de sessies wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Praktisch wijze mbo’ers blijken voor de praktijk goud waard. Echter die praktische wijsheid maken zij nog niet altijd goed zichtbaar en wordt nog niet altijd benut. Om die reden doet het practoraat Welzijn & Zorg 2030 hier onderzoek naar. 

Praktische wijsheid leer je niet als een competentie of bekwaamheid. Het is een vormingsproces dat je manier van werken raakt, je persoonlijke opvattingen en wie je wilt zijn in het beroep. Hoe ontwikkelen mbo’ers die praktische wijsheid vanaf de initiële opleiding en hoe kunnen ze die blijven ontwikkelen in de beroepspraktijk? Wat hebben zij nodig om te komen tot afgewogen en bruikbare kennis afgestemd op de ander? En wat vraagt dat van docenten en van het werkveld? In de mini-reeks doen we samen actie-onderzoek naar het ontwikkelen van praktische wijsheid in Zorg en welzijn. Deelnemers zetten daarbij hun eigen praktische wijsheid in. 

 Wat levert het op?  

 • Je leert van praktijkervaringen en inzichten van jouzelf en van de andere deelnemers, door te reflecteren met elkaar als ‘pofessional critical friends’.  
 • Je doet ervaring op met een specifieke vorm van kwalitatief onderzoek, namelijk: actieonderzoek en kunt je daar dus in ontwikkelen. 
 • Je doet actieonderzoek waardoor je leert de eigen praktijk gefundeerd verder vorm te geven. (leren, onderzoeken en innoveren gaan hand in hand) 
 • Je ontvangt kennis uit de eerste twee jaar praktijkonderzoek vanuit het practoraat. 
 • Je bouwt een netwerk op, waarmee je in de toekomst samen kan optrekken rondom praktische wijsheid in de sector Zorg en welzijn.  
 • We werken samen aan concreet materiaal wat in de (jouw) praktijk gebruikt kan worden om te werken aan praktische wijsheidsontwikkeling van mbo’ers in welzijn en zorg. 

Praktische informatie

Doelgroep: Docenten en docent-onderzoekers onderzoekers in de sector Zorg en welzijn 
Werkvorm: interactieve bijeenkomsten in de vorm van actie-onderzoek  

Mini-reeks leider: Desiree Bierlaagh, practor bij mboRijnland, afdeling CIV Welzijn en Zorg 
Sparringpartner: Charlotte van den Eijnde, Leyden Academy 

Groepsgrootte: max. 15 deelnemers   

Data: 

 • Fysiek: Maandag 4 oktober van 15.30 – 18.00 uur in Leiden 
 • Fysiek: Maandag 25 oktober van 15.30 – 18.00 uur in Leiden 
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Fysiek: Datum nog nader te bepalen maandag in december (of januari) van 15.30 tot 18.00 uur in Leiden  

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Vanuit het consortium Tools voor Teamleren werken Cok Neven en Wilbert van der Heul mee aan het NRO-onderzoek ‘Masteropgeleide docenten als aanjagers van onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit’. In deze mini-reeks voeren zij het gesprek over de rol van ‘Master Teacher Leader’ (MTL) en het belang daarvan voor de mbo-praktijk vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit de ervaringen uit het NRO-onderzoek maak je de transfer naar je eigen context. Je gaat samen het gesprek aan over het leiden, motiveren en ondersteunen van een ontwerpgroep en bespreekt voor welke strategische en tactische uitdagingen je in de organisatie staat. Wat neem jij uiteindelijk mee naar je eigen context als masteropgeleide mbo-docent, docentonderzoeker of management?

Wat levert het op?

 • Je leert van de ervaringen van andere Master Teacher Leaders; waar lopen je tegen aan als het gaat om positionering en toerusting in je handelingsrepertoire?
 • Je kunt de aanpak en keuzes uit het onderzoek als hulpmiddel inzetten in vergelijkbare situaties in je eigen onderwijspraktijk.

Praktische informatie

Voor wie?  (masteropgeleide) docenten, (docent-)onderzoekers en management/bestuur 
Werkvorm: Introductie van het NRO-onderzoek, waarna je vanuit verschillende invalshoeken hierover in gesprek gaat en de transfer maakt naar de eigen praktijk.

Mini-reeksleider:  Wilbert van der Heul, Directeur en trainer by Skyward Learning Agency
Sparringpartner: Cok Neven, docent onderzoeker bij mboRijnland

Groepsgrootte: max. 15 deelnemers

Data:

 • Online: Donderdag 30 september van 16.00 – 17.00 uur
 • Online: Donderdag 14 oktober van 16.00 – 17.00 uur
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Online: Donderdag 11 november van 16.00 – 17.00

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Doen de colleges, teams en docenten bij roc Albeda de juiste dingen voor het studiesucces van hun studenten? Hebben we de verschillende hindernissen van de studenten voldoende in beeld en doen we “geïnformeerd” de goede dingen om studenten hierin effectief te ondersteunen? Om deze vragen te beantwoorden loopt bij de mbo-instelling sinds december 2019 het participatief actie-onderzoek ‘Studiesucces verhogen’ als pilot. Ongeveer 35 medewerkers uit 7 opleidingsteams zijn hierbij betrokken. Ook is de school bezig met de vormgeving van een meerjarenprogramma ‘Studentsucces verhogen’ dat voortborduurt op de pilot. Welke resultaten uit de pilot werken en gebruiken de docenten ook de aanpakken die werken? In deze mini-reeks blikken docenten terug op de pilot en kijken zij kritisch naar de huidige stand van zaken rondom het actie-onderzoek. Op de Mbo Onderzoeksdag presenteren ze hun onderzoek en kan jij als onderwijsprofessional met deze docenten in gesprek over het verhogen van studiesucces in het mbo. Ze horen graag jouw ervaringen en overwogen aanpakken. De ‘lessons learned’ uit de mini-reeks neemt Albeda mee in het meerjarenprogramma Studentsucces.

Mini-reeksleiders: Rick Elbers, adviseur Onderwijs en kwaliteit bij Albeda
Sparringpartner: Ada ter Maten, practor Leerwerkplaatsen bij Albeda

Mocht je aan willen sluiten bij de sessie op 14 oktober om mee te denken over studiesucces van studenten op het Albeda College, neem dan contact op met Rick Elbers (r.elbers@albeda.nl). Deze sessie vindt plaats van 17.00 – 19.00 uur op een nader te bepalen Albeda locatie in Rotterdam.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Mbo-onderwijsinstellingen stimuleren op verschillende manieren studentinitiatief onder hun studenten. In deze mini-reeks willen we met deelnemers verkennen hoe onderwijsinstellingen dit doen – specifiek bij niveau 2 studenten, maar ook bij mbo-studenten in het algemeen.

ROC Midden Nederland en ROC Noorderpoort laten zien hoe zij studentinitiatief stimuleren in brede niveau 2 opleidingen en practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 laat voorbeelden zien van hoe studentinitiatief gestimuleerd wordt binnen ROC van Twente.

Met deelnemers onderzoeken we ook hoe je van elkaars ervaringen en expertises leert, op welke vlakken je actief kunt samenwerken en hoe je de gezamenlijke opbrengsten van de mini-reeks deelt met het bredere onderwijsveld. Het eindresultaat van de mini-reeks is een visuele samenvatting met alle kennis.  

Wat levert het op?

 • Je weet welke actuele lopende (onderzoeks)projecten rondom het thema studentinitiatief er zijn. 
 • Je hebt recente inzichten uit de literatuur over het thema studentinitiatief. 
 • Je vormt een netwerk rondom het thema studentinitiatief.  
 • Je wisselt expertise en ervaringen uit.   

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten en (docent-)onderzoekers  
Werkvorm:  Interactieve workshop. Deelnemers luisteren naar korte presentaties, stellen vragen, gaan met elkaar in gesprek en delen eigen ervaringen en kennisbronnen (denk bijv. aan eigen project en/of literatuurverwijzingen). 

Mini-reeksleiders: Inge Zweers (practor) en Manon Toonen – Van Hernen (docent-onderzoeker) practoraat Versterken Leerproces Niveau 2 bij ROC van Twente  
Sparringpartners: Sanae Boukarfada, coördinator onderwijsontwikkeling bij ROC Midden Nederland
Cymara Hulshof – Driehuis, team manager servicemedewerker breed niveau 2 ROC Noorderpoort 

Groepsgrootte: 8-16 deelnemers  

Data:  

 • Online: Maandag 27 september van 15.30 – 17.00 uur 
 • Online: Maandag 11 oktober van 15.30u-17.00u  
 • Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 • Online: Datum n.t.b.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Practoraten zijn een relatief nieuw fenomeen binnen het mbo. Hoe bed je practoraten het best in binnen bestaande organisaties en structuren? In vier sessies van deze mini-reeks ga je deze zoektocht gezamenlijk aan. De focus ligt op de oprichting van een practoraat vanuit een top down- versus bottum up-benadering. Je kijkt met name naar sociale aspecten zoals draagvlak en eigenaarschap: Wat kunnen we leren van de verschillende manieren die er zijn om een practoraat in te stellen? Wat werkt helpend en wat werkt belemmerend in het maken van impact en het bereiken van doelen? Wat is de positie van een practoraat binnen de organisatie? En wat is de rol van bestuur, practor, docententeam en anderen? Samen onderzoek je welke aanvliegroute het beste is om een practoraat van meeste betekenis te laten zijn voor het onderwijs.

Wat levert het op?

 • Je leert door de ervaringen uit casestudies van deelnemers die een overzicht bieden van de do’s en dont’s bij de oprichting van practoraten.
 • Je werkt evidence-based en evidence-informed, zodat je een kennisbasis krijgt waarmee je de praktijk kunt belichten.
 • Je doet praktijkkennis op over de succesfactoren en uitdagingen van een inbedding van een practoraat binnen een instelling.

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten, (docent-)onderzoekers, staf- of beleidsmedewerkers en management en bestuur. De sessie is zeker ook interessant voor iedereen die al ervaring heeft met het opzetten van een practoraat (in de rol van practor of een andere rol), omdat er veel aandacht zal zijn voor het uitwisselen voor ervaringen.
Werkvorm: Interactieve brainstorms en discussies, waarin je jouw eigen kennis en ervaringen deelt.

Mini-reeksleiders: Margriet van Dam, onderwijsadviseur bij Yuverta en Bertine Philipsen, practor Innovaties in de duurzame voedselketen (i.o.) bij Yuverta
Sparringpartners:  Bertine Philipsen, practor Innovaties in de duurzame voedselketen (i.o.) bij Yuverta en Jorick Scheerens, Stichting Ieder mbo een practoraat

Groepsgrootte: max. 15 deelnemers. De mini-reeks vindt plaats vanaf 5 deelnemers. Inschrijven is verlengd! Je kunt inschrijven tot 14 oktober.

Data:

 • Donderdag 14 oktober van 14.00 – 16.00 uur
 • Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag
 • Derde sessie: in november of december (wordt in overleg met deelnemers gepland)
 • Maandag 20 december van 14.00 – 16.00 uur

De sessies vinden afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen online plaats of fysiek in ’s-Hertogenbosch of Houten. De specifieke locaties worden t.z.t. met de deelnemers gedeeld.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

De tool ‘Leeromgeving Onderzoekscultuur – Evidence-informed werken aan schoolontwikkeling’ van het ‘Platform Samen onderzoeken’ ondersteunt scholen om op een onderzoekende manier te werken aan onderwijsontwikkeling. De tool wordt al actief gebruikt in het po en vo, maar nog niet in het mbo. In deze mini-reeks ga je experimenteren met de toepasbaarheid van de tool voor het mbo. Koning Willem I College is in deze mini-reeks het uitgangspunt. Ambitie is om andere scholen bij het traject te laten aansluiten.

Wat levert het op?

 • Je draagt bij aan het versterken van evidence-informed werken bij de KW1C-opleidingen.
 • Je raakt bekend met het instrument en op welke wijze het ingezet kan worden op jouw school.

Praktische informatie

Voor wie?  (masteropgeleide) docenten, (docent-)onderzoekers, staf-of beleidsmedewerkers, management/bestuur. Je neemt deel samen met een of meer collega’s van jouw mbo-instelling.  

Werkvorm:  Er wordt gewerkt met diverse werkvormen die onderdeel zijn van het instrument. De groep gaat aan de slag met het instrument zelf.

Mini-reeksleider: Lidy van Oers, onderwijskundig adviseur bij het Koning Willem I College
Sparringpartner: Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap bij Fontys Hogescholen en Thomas Lans, lector Kansrijk ondernemen (i.o.) bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Groepsgrootte: max. 5 deelnemers

Data:

 1. Donderdag 23 september van 12:30 – 14:00 uur
 2. Donderdag 14 oktober van 15:30 – 17:00 uur
 3. Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021
 4. Donderdag 20 januari van 15:30 – 17:00 uur

In de sessies van 23 september en 14 oktober gaan het Koning Willem I College en de Leijgraaf aan de slag met de mogelijkheden rondom de tool op hun school. Als deelnemer aan de mini-reeks kan je tijdens deze sessies meeluisteren. In de sessies op 4 november en 20 januari kan je als deelnemer van buiten deze twee mbo-instellingen ook zelf actief aan de slag met de tool.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Het onderwijs in het mbo wordt steeds meer blended ingericht. Tijdens de coronacrisis viel op dat studenten minder verbondenheid ervaren. Ze voelden zich eenzamer en zijn daardoor minder gemotiveerd. Ook na de coronacrisis zal het mbo sterk inzetten op blended learning. Hoe kan je de verbondenheid met studenten versterken in een blended leeromgeving, wanneer studenten niet fysiek op school aanwezig zijn? Met deze vraag ga je aan de slag in deze mini-reeks. Doel is om een routekaart te ontwikkelen van methoden en tools die je kan gebruiken om de verbondenheid tussen docenten en studenten en studenten onderling te vergroten. Dit op basis van good practices van jou als deelnemer die in de mini-reeks onderbouwd wordt door onderzoeksliteratuur.

Wat levert het op?

Een routekaart met design principes om werkvormen activiteiten, gesprekstechnieken en tools in te zetten in de digitale lessen en tijdens de begeleidingsmomenten van studenten.

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten en (docent-)onderzoekers.

Als deelnemer heb je ervaring met het versterken van verbondenheid tussen docenten, studenten en de leeromgeving of je kan vanuit je onderwijsinstelling een voorbeeld aanleveren van hoe jouw onderwijsinstelling omgaat met het versterken van verbondenheid. Je hebt een onderzoekende houding, waarmee je good practices kan koppelen aan onderzoeksliteratuur.

Werkvorm: Good practices die je koppelt aan onderzoeksliteratuur

Mini-reeks leider: Inne Vandyck, practor Digitale pedagogiek en didactiek (i.o.) bij het Vista College
Sparringpartner: Rob Hartmann, Onderwijskundig leider Orde, Veiligheid en Defensie bij het Vista college

Groepsgrootte:  max. 12 deelnemers

Data:

 1. Online: Dinsdag 28 september 2021 van 13.00 – 15.00 uur
 2. Online: Dinsdag 12 oktober 2021 van 13.00 – 15.00 uur
 3. Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo onderzoeksdag 2021
 4. Online: Dinsdag 7 december 2021 van 13.00 – 15.00 uur

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Op welke manier bevorder jij het leren van studenten? Als ontwerper van leeromgevingen of begeleider van mbo-studenten is het belangrijk dat je je bewust bent van hoe je naar leren kijkt. Je weet welke vorm van leren je wilt oproepen of ondersteunen, zodat studenten zich tot bekwame beroepsuitoefenaars ontwikkelen. Tijdens deze mini-reeks krijg je inzichten uit een literatuurreview naar leerprocessen tijdens het opleiden voor beroepsuitoefening door het Lectoraat Beroepsonderwijs (Hogeschool Utrecht). Je gaat met elkaar in gesprek en maakt de vertaalslag van de inzichten naar jouw dagelijkse praktijk. (Praktijk)opleiders kunnen de inzichten gebruiken om leren van studenten te begeleiden, leerprocessen te monitoren en om heel gericht bepaalde manieren van leren te ontlokken met behulp van leeromgevingen.

Wat levert het op?

 • Je krijgt (meer) inzicht in leerprocessen van studenten in de beroepspraktijk.
 • Je ontwikkelt een gezamenlijke visie op het leerproces van de mbo-student.

Praktische informatie

Voor wie? (masteropgeleide) docenten, (docent-)onderzoekers, staf- of beleidsmedewerkers, management/bestuur potentiële kandidaten voor promotieonderzoek
Werkvorm: Per sessie staat een thema rondom leren centraal. Je ontvangt inzichten over leren uit de literatuurreview door onderzoeker Maaike Koopman. Daarna ga je in gesprek over hoe dit thema een rol speelt in de eigen beroepspraktijk. De sessies vinden plaats onder begeleiding van het onderzoekers uit het Lectoraat Beroepsonderwijs en (docent)onderzoekers uit het mbo.

Mini-reeksleider: Maaike Koopman, senior onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren, Hogeschool Utrecht
Sparringpartner: Kathinka van Doesem docent/onderzoeker bij mboRijnland.
Vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs: Anne Khaled, Liesbeth Baartman en Ilya Zitter

Groepsgrootte: max. 16 deelnemers

Data:

 1. Online: Dinsdag 21 september van 14.45 – 15.45 uur
  Leren en begeleiden van leren (i.s.m. onderzoeker Anne Khaled van het Lectoraat Beroepsonderwijs en Dylan Kwakkel van ROC Midden Nederland)
 2. Online: 4 oktober van 12.30 – 13.30 uur
  Leren en monitoren van leren (i.s.m. onderzoeker Liesbeth Baartman van het Lectoraat Beroepsonderwijs, Ruurd Adrian van ROC Midden Nederland en Simone Kooij van
  ROC van Amsterdam)
 3. Maandag 11 oktober van 15.00 – 16.00 uur
  Leren en uitlokken van leren (i.s.m. lector Ilya Zitter en Kathinka van Doesem van practoraat Research Lab mboRijnland)
 4. Fysiek: Donderdag 4 november tijdens de Mbo Onderzoeksdag 2021

De sessies vinden online plaats via MS Teams. Deelnemers ontvangen vooraf aan de sessies een link voor deelname.

Aanmelden voor deze mini-reeks is niet meer mogelijk.

Interne mini-reeksen binnen mbo-instellingen

Wat kan onderzoek betekenen voor het mbo? Onderzoek kan vakinhoudelijke en onderwijskundige verbetering versterken in de maatschappelijke context ten dienste van het onderwijsbeleid van de mbo-instelling.   

In de praktijk blijkt dat onderzoek vaak nog niet gepositioneerd is binnen mbo-instellingen en er (nog) geen visie is op onderzoekend vermogen. Onderzoekers als Aarts et al. (2019) Teurlings en Beek (2017) constateren dat het mbo behoefte heeft aan duidelijke kwaliteitscriteria voor het verrichten van onderzoek. Hoe kun je als mbo-professional onderzoekend vermogen binnen roc’s meer stimuleren? In deze mini-reeks gaan de deelnemers aan de slag met het vormen van een visie, zodat onderzoek meer impact oplevert voor de praktijk, onderwijscollega’s, experts en studenten. Hierbij staat een praktijkcasus van het Alfa-college centraal en roepen we de hulp in van het masternetwerk. Samen onderzoeken de deelnemers hoe je dit proces kunt delen, om zo personen en organisaties te inspireren visieontwikkeling voor te onderzoek te stimuleren.  

Mini-reeksleider: Christian de Kraker, docent-onderzoeker en adviseur bij Alfa-college 
Sparringpartner: Silvia Brouwer, practor Vitaliteit bij Alfa-college 

ROC Albeda wil meer inzicht krijgen op de bijdrage van onderzoek aan onderwijsontwikkeling binnen de school. Welke thema’s zet Albeda in onderzoek centraal en welke aanpak volgen de docenten en onderzoekers binnen Albeda om onderzoek te doen en onderzoek te benutten? Wat zijn beïnvloedende factoren? En wat is er nog nodig om onderzoek vliegwiel te laten zijn voor onderwijsontwikkeling? Met deze vragen gaan docenten en onderzoekers aan de slag. Tijdens de Mbo Onderzoeksdag delen zij graag de resultaten met jou. Ook gaan zij met jou in gesprek over beïnvloedende factoren hoe onderzoek het vliegwiel wordt voor onderwijsontwikkeling in het mbo. Als mbo-professional kan je jouw tips en tricks delen. Deze inzichten benut Albeda voor een volgende stap in onderzoek naar studiesucces.  

Mini-reeks leider: Ada ter Maten, practor Leerwerkplaatsen bij Albeda  
Sparringpartner: Rick Elbers, adviseur Onderwijs en kwaliteit bij Albeda   

Masterdocenten en practoren doen momenteel op verschillende ROC’s praktijkonderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden. Dit onderzoek in het mbo is echter versplinterd; voor een deel vindt dit onderzoek plaats in de scholen die bij Kompas21 zijn aangesloten, maar daar is nog geen sprake van structurele uitwisseling tussen docentonderzoekers. Deze mini-reeks gaat daar verandering in brengen. We richten een werkgroep op van Kompas21 deelnemers (7/8 ROC’s) die actief kennis en ervaring met elkaar deelt. Ook kan de werkgroep in de toekomst nieuw en aanvullend onderzoek agenderen en acquireren. Tijdens de Mbo Onderzoeksdag zijn scholen en onderzoekers buiten Kompas21 van harte welkom om aan te haken bij de eerste inzichten van de werkgroep.

Mini-reeks leider: Tom Hogendoorn, practor Smart Technology Skills/ Docent ICT bij het Nova College, ICT Academie
Sparringpartner: Thomas Lans, lector Kansrijk Ondernemen bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Lidy van Oers, onderzoeksbegeleider bij MBO Opleidingsschool/Koning Willem 1 College

Back To Top