skip to Main Content

Onderzoek van en in mbo-instellingen

Op de recente CvI Managementconferentie (april, Efteling) is in twee bijeenkomsten stil gestaan bij de positie en inbedding van onderzoek in mbo-instellingen.

De eerste richtte zich op de organisatorische inbedding van onderzoek: inbedding in teams, in posities of in eigenstandige eenheden zoals een practoraat. In de tweede, een Worldcafé, is gekeken naar procesmatige verbindingen: verbindingen tussen onderzoek aan het verbeteren van onderwijskwaliteit, aan teamontwikkeling en de ontwikkeling van de schoolorganisatie. Hoe en waartoe kun je in mbo-instellingen onderzoek benutten?

Ruimte voor doen van onderzoek ontbreekt

Dit Worldcafé is georganiseerd door de Werkgroep Mbo Onderzoeksdag. Op de Mbo Onderzoeksdagen merken docent-onderzoekers uit het mbo op dat vaak de ruimte ontbreekt voor het doen van onderzoek. Dat kan gaan over een gebrek aan middelen, tijd, aandacht, belangstelling. Het is absoluut niet alleen een geldkwestie. In het zoeken naar verbindingen, hebben we ons in een groot gezelschap in dit Worldcafé gebogen over de positionering én benutting van onderzoek in het mbo.

Onderzoek benutten voor onderwijsontwikkeling

In zijn presentatie verkende Marco Snoek mogelijkheden om onderzoek te benutten voor onderwijsontwikkeling. Gebruikelijk is onderzoeksvaardigheden en de ontwikkeling van een onderzoekende houding te zien als bijvangst van de professionele ontwikkeling van docenten, bijvoorbeeld in een masteropleiding. De nieuwe vaardigheden kan de docent dan vervolgens inzetten voor onderwijsontwikkeling. In dat veel gehanteerde beeld van onderwijsonderzoek hangen onderzoek en onderwijsontwikkeling wel samen, maar als volgorderlijke processen. Kan dat niet anders? Snoek pleit ervoor onderzoek te zien als ‘interventie’. Als proces dat de betrokkenheid van het hele team vraagt. Van betrokkenheid bij het nadenken over de onderzoeksvraag tot betrokkenheid bij de duiding van uitkomsten en de implicaties daarvan. Onderzoek is meer dan een technisch proces, het is vooral een gezamenlijk proces van het geven van betekenis aan de uitkomsten.

Videoverslag

We kijken terug op een inspirerende lezing en een levendig gesprek waarin een groot aantal thema’s is aangekaart. Kijk hier het videoverslag van het Worldcafé.

 

Verder in gesprek

We willen het gesprek over onderzoek in het mbo graag voortzetten. Waartoe zetten we als school onderzoek in? Kun je een onderzoeksproces ook gebruiken voor teamontwikkeling? Hoe? Moet je als instelling voorzieningen treffen om de kwaliteit en relevantie van onderzoek stelselmatig te verhogen? Welke? Om maar enkele thema’s te noemen.

In gesprekken met belangstellenden, stakeholders en betrokkenen uit het mbo zullen de gedachten hierover worden uitgewerkt in een toekomstverkenning. Kern is de verbinding tussen onderzoek en onderwijsontwikkeling in het mbo. Op de 2e editie van de Mbo Onderzoeksdag (Rotterdam, 16 november 2017) zullen we hierover het gesprek ongetwijfeld voortzetten.

Back To Top